1. Tillämplighet 

1.1 Parter och omfattning.

Dessa hyresvillkor (”Hyresvillkoren”) är tillämpliga på 24 Rental:s (Brenderup AB org. nr 556112-5302) (”Uthyrarens”) uthyrning av släpvagnar (”Hyresobjektet”) till kund (”Hyrestagaren”). Utöver att ingå dessa Hyresvillkor förväntas också Hyrestagaren acceptera ett Hyresavtal för utkvittering av bokat Hyresobjekt (”Hyresavtalet”), vilket ska ske vid uthämtningstillfället vid den uthyrningsplats där Hyresobjektet tillhandahålls för uthyrning (”Uthyrningsplatsen”). Hyresavtalet ska efter att Hyrestagaren startat hyran i appen anses införlivat som en del av dessa Hyresvillkor mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Hyresavtalet innehåller bland annat ytterligare information om det specifika Hyresobjektet, den avtalade hyrestiden (”Hyrestiden”), användningsföreskrifter för Hyresobjektet samt när, var och hur återlämning ska ske.


 1.2 Giltighetstid.

Hyresvillkoren gäller med bindande verkan från det att Hyrestagaren genomför en bokning enligt punkt 2.1 nedan, till dess att Hyrestagarens och Uthyrarens mellanhavanden med anledning av uthyrningen av Hyresobjektet är slutligen fullgjorda. 


1.3 Hyresvillkorens tillämplighet.

För undvikande av missförstånd ska dessa Hyresvillkor gälla för Hyrestagarens hyra av Hyresobjektet, oavsett om andra villkor utöver Hyresavtalet presenteras för Hyrestagaren på Uthyrningsplatsen. Vad som anges i denna punkt 1.3 ska för undvikande av missförstånd alltså inte anses begränsa Hyresavtalet eller de särskilda föreskrifter som i enlighet med punkt 1.1 ovan ingår däri. 


2. Bokning och betalning

2.1 Bokning.

Bokning av Hyresobjektet sker via Uthyrarens webbplats, App eller genom Uthyrarens uthyrningsterminal vid Uthyrningsplatsen. Bokningen är bindande och Hyrestagaren är medveten om och accepterar att en betalningsförpliktelse uppstår för Hyrestagaren genom bokningen. Vid bokningen ska Hyrestagaren bland annat förbetala bokningen med Swish alternativt ange kontokortsuppgifter för betalning samt ange e-postadress för mottagande av bokningsbekräftelse och andra meddelanden från Uthyraren. Det är Hyrestagarens ansvar att se till att alla uppgifter den lämnar vid bokningen är korrekta, inklusive att giltig e-postadress angivits. Priset för Hyresobjektet och hyresperioden framgår av bokningsformuläret på Uthyrarens webbplats (vid bokning online), i Appen alternativt från uppgifter lämnade muntligen av Uthyraren vid bokning över telefon eller via e-post. Priset anges även i Hyresavtalet. I detta avseende hänvisas även till punkt 8 som rör eventuell efterdebitering av kostnader i samband med Hyrestagarens avtalsbrott. Hyrestagaren ska i samband med bokningen ange vilken typ av Hyresobjekt som önskas samt ange vilken Uthyrningsplats som Hyrestagaren vill hämta Hyresobjektet på.


2.2 Betalning.

Betalning sker i förskott och senast vid avhämtandet av Hyresobjektet. Om Hyrestagaren kan välja att antingen förbetala med Swish eller att registrera sina kortuppgifter vid bokningstillfället varvid betalningen kommer att genomföras i samband med att Hyrestagaren påbörjar hyran. Uthyraren samarbetar med Adyen Nordic Bank Filial (publ.) (”Adyen”) vad gäller de betaltjänster som tillhandahålls på Uthyrarens webbplats/App. Genom att acceptera dessa Hyresvillkor samtycker Hyrestagaren till att Adyen, eller en av Adyen anlitad underleverantör, sköter betalningstransaktionen och att Hyrestagarens kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetstid och verifikationskod (dvs. CVC/CVV-kod etc.) i samband därmed och för detta syfte behandlas. Adyen kommer att behandla kontokortsuppgifterna i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) och Adyen ansvarar även för att en eventuell underleverantör agerar i enlighet därmed. All kommunikation som sker mellan Uthyrarens webbplats och Hyrestagarens bank sköts av Adyen eller av en av Adyen anlitad underleverantör. Mer information om betalningsprocessen finns tillgänglig på Uthyrarens webbplats och presenteras för Hyrestagaren i samband med bokningen. All personuppgiftshantering sker i enlighet med punkt 10 nedan. 


2.3 Avbokning och utebliven hämtning.

Hyrestagaren har rätt att avboka Hyresobjektet utan betalningsförpliktelse fram till avtalad upphämtningstid av Hyresobjektet. Hyrestagaren ombes dock att avboka snarast möjligt och föredragsvis åtminstone tjugofyra (24) timmar före den avtalade upphämtningstiden om Hyrestagaren inte avser utnyttja bokningen. Om Hyrestagaren inte avbokat Hyresobjektet innan avtalad upphämtningstid samt inte hämtat Hyresobjektet senast inom tre (3) timmar från avtalad upphämtningstid har Uthyraren rätt att debitera Hyrestagaren hela hyreskostnaden utan skyldighet att tillhandahålla Hyresobjektet för uthyrning. 


3. Hyresobjektets användning och ansvar för Hyresobjektet 

Hyresobjektet får endast användas av Hyrestagaren för dennes räkning och för sådana ändamål som Hyresobjektet normalt kan förväntas användas. Hyrestagaren åtar sig att under Hyrestiden följa de anvisningar för användning som finns uppsatta i Hyresobjektet samt som anges i dessa Hyresvillkor inklusive Hyresavtalet. Hyrestagaren är ansvarig för eventuella ytterligare förare som använder Hyresobjektet under Hyrestiden. Hyresobjektet får aldrig användas i strid med lag. Hyrestagaren ansvarar ensamt för att gällande lag, förordningar och föreskrifter rörande förhyrd utrustning och användningen därav följs, t.ex. gällande parkeringsbestämmelser. Hyrestagaren är ensamt ansvarig för och åtar sig att betala eventuella böter och andra avgifter för parkerings- eller trafikförseelser samt eventuella övriga kostnader (såsom vägskatter och dylikt) för användning av Hyresobjektet som uppstår under Hyrestiden. Parkeringsavgifter, böter samt vägskatter och dylika avgifter ska betalas omgående av Hyrestagaren. Om så inte sker debiteras, förutom avgiften, en expeditionskostnad uppgående till 150 kronor per förseelse. Hyrestagaren är ensamt ansvarig för att se till att produkter m.m. som transporteras med hjälp av Hyresobjektet sker på ett säkert sätt. Hyrestagaren är också ensamt ansvarig för att se till att fordon som används tillsammans med Hyresobjektet är lämpligt att använda tillsammans med Hyresobjektet. Uthyraren är inte ansvarig för eventuella skador på transporterade produkter m.m. eller på fordon som används tillsammans med Hyresobjektet och Uthyrarens ansvar omfattar aldrig indirekta förluster eller skador. Angivna ansvarsbegränsning gäller dock ej om annat följer av tvingande lag. 


4. Besiktning 

4.1 Besiktning.

Hyrestagaren ska besiktiga Hyresobjektet innan användning påbörjas för att kontrollera att Hyresobjektet inte har några skador. Hyrestagaren ska göra Uthyraren uppmärksam på eventuella skador som återfunnits på Hyresobjektet, och som inte redan noterats av Uthyraren i Hyresavtalet, vid denna besiktning och innan användning påbörjas. Under Hyrestiden har Uthyraren samt Uthyrarens samarbetspartner (om sådan partner finns för det aktuella Hyresobjektet) rätt att besiktiga Hyresobjektet, om Uthyraren eller dess samarbetspartner har skälig anledning att befara att dess äganderätt satts i fara eller att Hyrestagarens användning medför risk för värdeminskning utöver vad som följer av normal användning. Vid Hyresobjektets återställande ska Hyrestagaren genomföra en besiktning av Hyresobjektet för att säkerställa att Hyresobjektet inte åsamkats skada under Hyrestiden. Eventuella skador skall dokumenteras i Uthyrarens app. 


4.2 Reklamation.

Om Hyrestagaren vill reklamera fel i Hyresobjektet efter avhämtning ska denne omgående efter att felet upptäckts kontakta Uthyraren. Hyrestagaren kan för detta ändamål använda de kontaktuppgifter som anges i dessa Hyresvillkor eller i Hyresavtalet. Om felet upptäcks i samband med Hyrestagarens besiktning innan avhämtning (enligt punkt 4.1 ovan) ska Hyrestagaren reklamera till Uthyraren. Om inte annat följer av tvingande lag är Uthyrarens och dess samarbetspartners sammanlagda ansvar för fel som förhindrar Hyrestagarens möjlighet att nyttja Hyresobjektet begränsat till att på Uthyrningsplatsen eller annan uthyrningsplats i närområdet erbjuda en släpvagn likvärdig Hyresobjektet för Hyrestiden eller, om detta inte är möjligt, återbetala erhållen betalning för uthyrningen. Om felet går att avhjälpa utan för Hyrestagaren oskälig fördröjning har även Uthyraren och dess samarbetspartner rätt att välja att vidta sådan avhjälpning istället för att hållas ansvarig enligt ovan. 


5. Skötsel 

Hyrestagaren ska vårda Hyresobjektet väl. Hyrestagaren är skyldig att ersätta Uthyraren eller Uthyrarens samarbetspartners (om sådan partner finns för det aktuella Hyresobjektet) för alla skador på Hyresobjektet som orsakats under Hyrestiden. Alla skador som uppkommer under Hyrestiden, eller eventuell förlust av Hyresobjektet, ska skyndsamt anmälas till Uthyraren, men får under inga omständigheter repareras av Hyrestagaren själv utan Uthyrarens föregående samtycke. 


6. Försäkringsvillkor 

Samtliga Hyresobjekt är försäkrade. I priset för Hyresobjektet ingår en skadekostnadsreducering värd 50 kronor/dygn, vilket innebär att Hyrestagarens självrisk gentemot Uthyraren är begränsad till 1500 kronor per skada. Hyrestagaren ansvarar för att fordon som används tillsammans med Hyresobjektet är försäkrat. Skadekostnadsreduceringen friskriver ej Hyrestagaren från ansvar för reparationskostnader och dylikt vilka alltså kan komma att debiteras Hyrestagaren med den verkliga kostnaden för skador som uppkommit genom Hyrestagarens underlåtelse att följa de anvisningar som angivits i dessa Hyresvillkor inklusive Hyresavtalet, eller som satts upp i Hyresobjektet, eller Hyrestagarens slarv eller vårdslöshet i övrigt, exempelvis genom att stödhjul eller ben inte fällts upp på korrekt sätt. Oaktat skadekostnadsreduceringen svarar Hyrestagaren under Hyrestiden för samtliga böter eller kostnader som uppkommit till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser. Betalningen av parkeringsavgifter, böter samt vägskatter och dylika avgifter ska ske i enlighet med punkt 3 ovan. 


7. Återställande av Hyresobjektet 

Senast vid Hyrestidens utgång ska Hyrestagaren återställa Hyresobjektet till den plats som anges i Hyresavtalet, om inte annan plats överenskommits skriftligen. Om Hyresobjektet återlämnas till annan plats än den som anges i Hyresavtalet har Uthyraren rätt att debitera Hyrestagaren kostnaderna för att återställa Hyresobjektet till den plats som anges i Hyresavtalet. Hyresobjektet anses återlämnat när Hyrestagaren (i) överlämnat Hyresobjektet inklusive nycklar till Uthyraren (ii) Hyrestagaren avslutat hyran i Uthyrarens app. Hyresobjektet ska vid återlämnandet vara rengjort samt i samma skick som vid avhämtandet, med undantag för normal förslitning. Om Hyresobjektet återlämnas i annat skick får Uthyraren vidta nödvändiga reparationer och rengöringsåtgärder på Hyrestagarens bekostnad och i detta avseende hänvisas även till punkt 5 ovan. Vid återlämnade av Hyresobjektet efter Hyrestidens utgång eller vid förlust av Hyresobjektet, har Uthyraren rätt att debitera Hyrestagaren tillkommande ersättning för hyra och kräva ersättning för eventuell skada (”Förseningsavgiften”). Förseningsavgiften kommer att utgå enligt gällande prislista. Vid förlust eller irreparabel skada på Hyresobjektet ska Hyrestagaren ersätta Uthyraren med ett belopp som motsvarar kostnaden för att införskaffa en ny släpvagn som är likvärdig med Hyresobjektet.


 8. Efterdebitering av kostnader med anledning av Hyrestagarens brott mot Hyresvillkoren 

Samtliga kostnader som ska debiteras Hyrestagaren med anledning av Hyrestagarens brott mot Hyresvillkoren, ersättning, Förseningsavgift m.m. enligt punkterna 5, 6 och 7 ovan, kommer att faktureras Hyrestagaren. Fakturan kommer att skickas till den adress som Hyrestagaren uppgivit i samband med bokningen av Hyresobjektet i enlighet med punkt 2 ovan. 


9. Hävande och ångerrätt 

9.1 Uthyrarens hävningsrätt.

Om Uthyraren, vid en sådan besiktning som görs under Hyrestiden enligt punkt 4.1 ovan, fastslår att dess äganderätt har eller kommer att sättas i fara eller det annars uppstått eller föreligger risk för värdeminskning utöver vad som följer av normalt brukande, och detta beror på Hyrestagarens oaktsamhet eller underlåtelse att följa Uthyrarens instruktioner för användning av Hyresobjektet i enlighet med dessa Hyresvillkor (inklusive Hyresavtalet och de anvisningar för användning som finns uppsatta i Hyresobjektet), har Uthyraren rätt att häva Hyresvillkoren och Hyresavtalet med omedelbar verkan och utan rätt till ersättning för Hyrestagaren. Redan erlagd ersättning från Hyrestagaren återbetalas ej i sådant fall. 


9.2 Hyrestagarens ångerrätt.

Hyrestagaren har rätt att frånträda Hyresvillkoren, utan att behöva ange något skäl, inom fjorton (14) dagar från dagen för ingåendet av dessa Hyresvillkor. Om Hyrestagaren vill frånträda Hyresvillkoren ska detta göras genom att klart och tydligt (i) meddela den samarbetspartner till Uthyraren som Hyrestagaren bokat Hyresobjektet hos, eller (ii) meddela Uthyraren t.ex. via Uthyrarens webbplats. För att utöva sin ångerrätt får Hyrestagaren använda det standardformulär som finns tillgängligt på Konsumentverkets hemsida, men det är inget krav. För att Hyrestagarens utövande av sin ångerrätt ska anses gjort i rätt tid är det tillräckligt att Hyrestagaren skickat meddelandet med information om att ångerrätten ska utövas innan ångerfristen går ut. Om Hyrestagaren frånträder Hyresvillkoren kommer Uthyraren att utan onödigt dröjsmål, och i vilket fall som helst senast inom fjorton (14) dagar från den dag då Hyrestagaren lämnade meddelande om att den önskar frånträda Hyresvillkoren, betala tillbaka eventuella betalningar som Hyrestagaren gjort till Uthyraren. Återbetalningen kommer att ske till det konto som är knutet till det kontokort som Hyrestagaren använt för betalningen, om inte parterna överenskommit om annat. Hyrestagarens utnyttjande av sin ångerrätt enligt denna punkt 9.2 är under alla omständigheter helt kostnadsfri för Hyrestagaren.


 9.3 Samtycke att ångerrätt upphör.

Hyrestagaren samtycker till att Hyrestiden påbörjas när Hyresobjektet avhämtas, samt att Uthyraren vid denna tidpunkt fullgjort sina skyldigheter avseende uthyrningen av Hyresobjektet. Hyrestagaren samtycker även till att eventuell ångerrätt enligt punkt 9.2 förverkas i samband med Uthyrarens fullgörande av sina förpliktelser avseende uthyrningen av Hyresobjektet (alltså vid tidpunkten för Hyrestagarens avhämtande av Hyresobjektet).

 
10. Behandling av personuppgifter.

Genom att acceptera dessa Hyresvillkor godkänner Hyrestagaren att Uthyraren behandlar Hyrestagarens personuppgifter för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt Hyresvillkoren och Hyresavtalet samt i syfte att kunna tillhandahålla webbplatsens funktioner (inklusive bokningsfunktionen), upprätta ett kundregister och för att skicka marknadsföring till Hyrestagaren rörande Uthyrarens, dess koncernbolags och samarbetspartners produkter och tjänster. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, epostadress samt i förekommande fall dragbilens registreringsnummer samt den plats Hyrestagaren befinner sig när den besöker Uthyrarens webbplats. För reservation av belopp samt betalning behandlas även Hyrestagarens kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetstid och verifikationskod (dvs. CVC/CVV-kod etc.) i enlighet med punkt 2.4 ovan. Personuppgifterna inhämtas dels direkt från Hyrestagaren och dels från Business Check och andra liknande register samt från publika källor. Personuppgifterna används uteslutande i Uthyrarens verksamhet och uppgifterna lämnas inte ut till annan med undantag för Uthyrarens koncernbolag och samarbetspartners (i detta sammanhang hänvisas t.ex. till vad som anges i punkt 2.4 ovan) för motsvarande syften som anges ovan. Hyrestagaren har rätt att en gång per år utan kostnad skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som behandlas om denne. Hyrestagaren har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. Uthyraren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om Hyrestagaren i anledning av dessa Hyresvillkor. Hyrestagaren kan kontakta Uthyraren på följande adress Brenderup AB, Transportvägen 7, 556 50 Jönköping eller genom att ringa 010 - 707 95 97 eller maila till kundtjanst@24rental.se. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se https://www.24rental.se/integritetspolicy/.

 
11. Tvist.

Tvister som uppstår i anledning av Hyresvillkoren (inklusive Hyresavtalet) ska avgöras enligt svensk rätt vid svensk allmän domstol. Hyrestagaren har även rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.