INTEGRITETSPOLICY

SEKTIONER

1. Allmänt

2. Skyddet av dina personuppgifter

3. Dina rättigheter

4. Om du skickar e-post till oss

5. Om du är kund till Brenderup eller annars är i kontakt med oss som privatperson

6. Om du representerar ett bolag som har ett avtalsförhållande med Brenderup eller annars är i kontakt med oss som bolag

7. Om du söker en tjänst hos Brenderup

8. Kontaktinformation

Denna Policy har delats upp i olika avsnitt baserat på olika kategorier av registrerade, d.v.s. individerna vars personuppgifter behandlas av Brenderup. Därför behöver du endast läsa det avsnitt som är relevant för dig och som hänvisar till den kategori som du tillhör.


1. ALLMÄNT


1.1 Denna personuppgiftspolicy (denna ”Policy”), beskriver hur Brenderup AB, organisationsnummer 556112-5302, Industrigatan 16, 553 02 Jönköping, (“Brenderup”), samlar in, använder, delar med sig av, lagrar eller på annat vis behandlar personuppgifter.

1.2 Din integritet är viktig för oss och vi arbetar hårt för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning och för att skydda dina rättigheter. Denna Policy beskriver, bl.a., vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål vi samlar in och använder personuppgifterna. Denna Policy anger också vilka rättigheter du har och hur du kan kontakta oss angeånde användningen av dina personuppgifter.

1.3 Brenderup är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.4 Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”).

 

2. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER


2.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Brenderup har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

2.2 Vi skyddar dina Personuppgifter genom att använda lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra förluster, otillbörlig användning, spridande, ändring och förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar kryptering av data, brandväggar, automatiska timeouts och länkar för engångsåtkomst som löper ut efter några timmar. Därför kan du lita på att dina Personuppgifter är i trygga händer.

 

3. DINA RÄTTIGHETER


3.1 TILLGÅNG, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till en kopia av dessa Personuppgifter. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter, om något är fel eller saknas.

 

3.2 BEGRÄNSNING, RADERING OCH DATAPORTABILITET

Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Brenderup begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 

3.3 ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE 

Om Brenderup behandlar Personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till Brenderup.,

 

3.4 FÖRFRÅGNINGAR OCH KLAGOMÅL

3.4.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Policy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under avsnitt 8).

3.4.2 Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

 

4. OM DU SKICKAR E-POST TILL OSS

4.1 ALLMÄNT

Detta avsnitt gäller för dig som, antingen som privatperson eller representant för ditt bolag, har skickat e-post till en anställd eller någon annan av Brenderups representanter.

 

4.2 VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in Personuppgifter i form av ditt namn, din e-postadress och annan information som du frivilligt delar med dig av i e-postmeddelanden som du skickar till oss.

 

4.3 HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER SOM VI TAR EMOT I ETT E-POSTMEDDELANDE?

Vid mottagande av ett e-postmeddelande kommer vi att göra en bedömning kring om vi har någon anledning och rättslig grund enligt avsnitt 5, 6 eller 7 att lagra eller på annat vis fortsätta att behandla de mottagna Personuppgifterna. Om vi gör bedömningen att sådan anledning och rättslig grund finns kommer vi att fortsätta att behandla de mottagna Personuppgifterna i enlighet med avsnitt 5, 6 eller 7, utifrån vilket som är tillämpligt. I annat fall kommer vi att radera Personuppgifterna som mottogs genom e-postmeddelandet.

 

5. OM DU ÄR KUND TILL FOGELSTA ELLER ANNARS ÄR I KONTAKT MED OSS SOM PRIVATPERSON

5.1 ALLMÄNT

Detta avsnitt gäller för dig som är kund till Brenderup eller annars är i kontakt med oss som privatperson, angående våra produkter eller tjänster.

 

5.2 VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

5.2.1 Om du är kund till Brenderup
Vi behandlar Personuppgifter om dig i form av namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, personnummer, information om ditt körkort samt personuppgifter som anges på ditt körkort inklusive en bild på dig, information om din nuvarande och tidigare användning av våra produkter eller tjänster inklusive eventuell pågående uthyrning, olyckor, försenade betalningar, användarkonto och lösenord om du använder något onlinekonto som vi tillhandahåller, detaljer avseende förfrågningar som du har skickat och annan information som du frivilligt har delat med dig av till oss.

5.2.2 Om du inte är kund till Brenderup
Vi behandlar sådana Personuppgifter som du frivilligt har delat med dig av till oss, t.ex. ditt namn och din e-postadress.

 

5.3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.3.1 Om du är kund till Brenderup
Vi behandlar dina Personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter eller tjänster och för att administrera avtalet med dig. Vidare behandlar vi dina kontaktuppgifter för att marknadsföra och annars informera dig om vår verksamhet, våra produkter, tjänster och liknande.

5.3.2 Om du inte är kund till Brenderup eller en kund som är intresserad av ytterligare produkter eller tjänster från oss
Vi behandlar dina Personuppgifter för att besvara förfrågningar om framtida avtal angående tillhandahållande av våra produkter eller tjänster. Vidare behandlar vi dina kontaktuppgifter för att marknadsföra och annars informera dig om dig om vår verksamhet, våra produkter, tjänster och liknande.

 

5.4 RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

5.4.1 Om du är kund till Brenderup
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla våra produkter eller tjänster och administrera avtalet med dig är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Vidare grundas behandlingen för maknadsförings-/informationssyften på vårt berättigade intresse att informera om vår verksamhet.

5.4.2 Om du inte är kund till Brenderup eller en kund som är intresserad av ytterligare tjänster eller produkter från oss
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter för ändamålet att besvara förfrågningar om framtida avtal är att behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal med dig sluts. Vidare grundas behandlingen för maknadsförings-/informationssyften på vårt berättigade intresse att informera om vår verksamhet.

 

5.5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.5.1 Om du är kund till Brenderup
Dina Personuppgifter kommer att lagras så länge avtalsförhållandet pågår. Dessutom kommer Brenderup att spara Personuppgifterna i den utsträckning som är nödvändig för att etablera, driva igenom eller försvara sig mot rättsliga anspråk.

5.5.2 Om du inte är kund till Brenderup eller en kund som är intresserad av ytterligare tjänster eller produkter från oss
Dina Personuppgifter lagras endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen för vilka uppgifterna samlades in enligt denna Policy. Vidare kommer Personuppgifterna att raderas om

(i) du meddelar oss att ditt intresse för våra produkter och tjänster har upphört,
(ii) tillhandahållandet av den relevanta produkten eller tjänsten avbryts av Brenderup, eller
(iii) du begär att vi raderar dina Personuppgifter.

Notera dock att om du är kund till Brenderup kommer dina Personuppgifter att behållas enligt avsnitt 5.5.1.

 

5.6 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

5.6.1 Om du är kund till oss kan vi komma att dela dina Personuppgifter med våra betrodda underleverantörer i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet som vi har ingått med dig. Dessa kan behöva ges åtkomst till Personuppgifterna för att utföra sitt uppdrag från oss, men de kommer inte att vara berättigade att behandla Personuppgifterna för något annat ändamål. Vidare (och oavsett om du är kund eller inte) kan vissa av Brenderups tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av IT-system, ges åtkomst till dina Personuppgifter. Brenderup kan komma att anlita ett personuppgiftsbiträde för att behandla Personuppgifter för Brenderups räkning. Brenderup är ansvarigt för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets behandling är i linje med de legala krav som gäller för behandlingen.

5.6.2 Brenderup kommer inte att sälja eller låna ut dina personuppgifter till utomstående aktörer.

5.6.3 Såvida inte annat anges i någon specifik information angående vår behandling av dina Personuppgifter kommer inte Brenderup att föra över dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

5.6.4 Personuppgifter kan lämnas ut av Brenderup om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

 

6. OM DU REPRESENTERAR ETT BOLAG SOM HAR ETT AVTALSFÖRHÅLLANDE MED FOGELSTA ELLER ANNARS ÄR I KONTAKT MED BRENDERUP

6.1 ALLMÄNT

Detta avsnitt 4 gäller för dig som är anställd av eller på annat sätt representerar ett bolag som Brenderup har en pågående avtalsrelation med, eller som Brenderup har etablerat kontakt med för att diskutera möjligheterna till ett sådant avtalsförhållande eller för annat ändamål.

 

6.2 VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig:

(i) kontaktuppgifter, d.v.s. namn, e-postadress, telefonnummer,
(ii) anställningsinformation, d.v.s. arbetsgivare, arbetstitel, adress till arbetsplats, och
(iii) andra uppgifter som du avsiktligen delar med dig av, t.ex. information om dig som du frivilligt anger i fria textfält eller delar med dig av i andra sammanhang.

 

6.3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:

(i) för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till ett avtal mellan ditt bolag och Brenderup;
(ii) för att i övrigt kunna fullgöra, upprätthålla och utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med ditt bolag;
(iii) för att diskutera eventuella framtida avtalsrelationer mellan ditt bolag och Brenderup; eller
(iv) för att förse dig med information om Brenderups produkter eller tjänster, eller för att bjuda in dig till aktiviteter eller tillställningar.

 

6.4 RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Behandlingen som genomförs enligt avsnitt 4.3 baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar):

(i) upprätthålla, underhålla och administrera en avtalsrelation som vi har med ditt bolag;
(ii) upprätthålla samarbetet/partnerskapet med ditt bolag och tillhandahålla ditt bolag relevanta produkt-, lösnings- eller tjänsteerbjudanden; och
(iii) marknadsföra, främja och informera om vår verksamhet, våra produkter, lösningar, tjänster, tillställningar och liknande.

 

6.5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.5.1 Om ditt bolag har en avtalsrelation med oss kommer vi att spara dina Personuppgifter i vår databas till dess att avtalsrelationen med ditt bolag upphör. Vi kommer dock att fortsätta dina Personuppgifter (om dessa är angivna i avtalstexten) som en del av avtalstexten, så länge avtalet sparas för syftet att säkra Brenderups rättsliga intressen.

6.5.2 Om vi har diskussioner med ditt bolag men sådana diskussioner inte resulterar i att något avtal sluts kommer vi att radera dina Personuppgifter från våra databaser när de inte längre behövs för de nämnda diskussionerna.

6.5.3 Om vi inte har påbörjat några diskussioner med ditt bolag men är intresserade av att förse ditt bolag med marknadsföringsmaterial och annan information om vår verksamhet, våra produkter, lösningar, tillställningar etc. kommer vi att behandla dina Personuppgifter under en period om 3 år, varefter vi kommer att radera Personuppgifterna (såvida inga diskussioner angående ett framtida samarbete har inletts). Vidare kommer vi att radera dina Personuppgifter som vi använder ur direktmarknadsföringssyfte om du invänder mot vår behandling för sådant syfte.

 

6.6 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL? 

6.6.1 Brenderup kan komma att dela dina Personuppgifter med våra betrodda underleverantörer i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet som vi har ingått med ditt bolag. Dessa kan behöva ges åtkomst till Personuppgifterna för att utföra sitt uppdrag från oss, men de kommer inte att vara berättigade att behandla Personuppgifterna för något annat ändamål. Vidare kan vissa av Brenderups tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av IT-system, ges åtkomst till dina Personuppgifter. Brenderup kan komma att anlita ett personuppgiftsbiträde för att behandla Personuppgifter för Brenderups räkning. Brenderup är ansvarigt för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets behandling är i linje med de legala krav som gäller för behandlingen.

6.6.2 Brenderup kommer inte att sälja eller låna ut dina personuppgifter till utomstående aktörer.

6.6.3 Såvida inte annat anges i någon specifik information angående vår behandling av dina Personuppgifter kommer inte Brenderup att föra över dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.

6.6.4 Personuppgifter kan lämnas ut av Brenderup om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

 

7. OM DU SÖKER EN TJÄNST HOS BRENDERUP

7.1 ALLMÄNT

Detta avsnitt gäller för dig som söker en tjänst hos Brenderup; antingen en utannonserad ledig tjänst eller genom att lämna in en spontanansökan. Vi välkomnar alla ansökningar och är nyfikna på alla som ansöker om att börja hos oss!

 

7.2 VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi kommer att behandla personlig information och kontaktinformation om dig, som vi har efterfrågat eller som du har lämnat skriftligen eller muntligen. Vi kommer inte att samla in några Personuppgifter om dig från någon tredje part. Den personliga informationen och kontaktinformationen består av namn, födelsedatum, adress (inklusive e-postadress), telefonnummer, nuvarande tjänst (om sådan finns) och CV (inklusive bild om du har tagit med en bild på dig i ditt CV).

 

7.3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Brenderup behandlar Personuppgifter om dig för att kunna bedöma din jobbansökan och för att bestämma om vi vill erbjuda dig en tjänst hos Brenderup.

 

7.4 RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

7.4.1 Ansökan till en utannonserad ledig tjänst eller om du går vidare till en arbetsintervju Den rättsliga grunden för att behandla Personuppgifter som vi mottar i anslutning till en rekryteringsprocess avseende en utannonserad ledig tjänst, eller om du efter en spontansökan går vidare till en arbetsintervju är att behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett (anställnings-)avtal med dig sluts.

7.4.2 Spontanansökan och Personuppgifter som lagras för framtida rekryteringsprocesser Den rättsliga grunden för att behandla Personuppgifter som vi mottar genom en spontanansökan i fall då vi inte har några lediga tjänster att erbjuda, eller som vi lagrar efter en avslutad rekryteringsprocess (aveende en position som har tilldelats en annan sökande) är ditt samtycke som du har lämnat till sådan behandling.

 

7.5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7.5.1 Dina uppgifter kommer att sparas så länge rekryteringsprocessen pågår och under en därpå följande period om 1 år, under vilken Brenderup kommer att behålla Personuppgifterna för att försvara sig mot eventuella rättsliga anspråk.

7.5.2 Om vår behandling av dina Personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kommer vi att behålla dina Personuppgifter fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Vi kommer dock under alla omständigheter att radera dina Personuppgifter om vårt ändamål med behandlingen av uppgifterna upphör.

 

7.6 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

7.6.1 Endast sådana av Brenderups anställda och, i tillämpliga fall, externa rekryterare som är direkt inblandade i en relevant rekryteringsprocess kommer att ges åtkomst till dina Personuppgifter. Vidare kan vissa av Brenderups tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av IT-system, ges åtkomst till dina Personuppgifter. Brenderup kan komma att anlita ett personuppgiftsbiträde för att behandla Personuppgifter för Brenderups räkning. Brenderup är ansvarigt för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets behandling är i linje med de legala krav som gäller för behandlingen.

7.6.2 Brenderup kommer inte att sälja eller låna ut dina personuppgifter till utomstående aktörer.

7.6.3 Såvida inte annat anges i någon specifik information angående vår behandling av dina Personuppgifter kommer inte Brenderup att föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES.

7.6.4 Personuppgifter kan lämnas ut av Brenderup om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

 

8. KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakta oss på: Brenderup AB, BOX 128, 551 13 Jönköping, eller via e-post på: info@brenderupgroup.com

Texten på sidan uppdaterades senast den 20 december 2021